สล็อตแตกง่าย กฎหมาย PDPA เปิด 6 ข้อเท็จจริงโทษอาญา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด

สล็อตแตกง่าย กฎหมาย PDPA เปิด 6 ข้อเท็จจริงโทษอาญา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด

สล็อตแตกง่าย PDPA คืออะไร มีความสําคัญอย่างไร กฏหมายใหม่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่บังใช้วันนี้ 1 มิ.ย. วันแรก ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีความผิด โทษอาญา ล่าสุด ได้ที่นี่ หลังจากที่วันนี้ (1 มิ.ย.65) เป็นวันแรกที่ กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ และเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลในแง่ข้อบังคับต่าง ๆ ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใหม่นี้อย่างถูกต้อง จึงขอนำข้อเท็จจริง 6 ข้อ เกี่ยวกับโทษอาญา ของ กฎหมาย PDPA มาอธิบายอย่างละเอียดอีกครั้ง

ตรวจสอบ 6 ข้อเท็จจริง โทษอาญา กฎหมาย PDPA

1. PDPA มีบทลงโทษอาญา เพื่อปกป้องประชาชนจาก “มิจฉาชีพ หรือ ผู้ประสงค์ร้าย” กรณีมีการนํา ข้อมูลอ่อนไหวดังนี้ “เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือ ปรัชญา พฤติกรรมทาง เพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิกาs ข้อมูล สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ” ของประชาชนไปใช้ ทําให้เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือ หาผลประโยชน์แบบผิดกฎหมาย

2. กรณีใช้ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวทําให้เกิด ความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง โทษสูงสุดจําคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

3. กรณีใช้ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว หาผลประโยชน์ แบบผิดกฎหมาย โทษสูงสุดจําคุก 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

4. การลงโทษอาญาต้องพิจารณา จากข้อเท็จจริงและองค์ประกอบ อาทิ เจตนาของการกระทํา และ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย

5. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ทั่วไป เช่น ชื่อ เบอร์โos ที่อยู่อาศัย หมายเลvประจําตัว ไม่เข้าองค์ประกอบโทษอาญา ตามมาตรา 79

6. ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถูกนําไปใช้หรือเปิดเผยได้หากได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้ (1) เป็นข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการทําตามสัญญาให้บริการ (2) เป็นการใช้ข้อมูลที่มีกฎหมายอื่นให้อํานาจไว้ (3) เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและ/หรือ ร่างกายของบุคคล (4) เป็นการใช้เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ (5) เป็นการใช้ตามหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ (6) เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ทั้งนี้ การกําหนด บทลงโทษข้างต้น ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีๆไป มาตรา 79 ผู้ควบคุมป้อมูส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติดตามมาตรา 28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลคลตามมาตรา 26 เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความกันได้ (ฉบับแก้ไข)

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้ จอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 2-6 มิ.ย. 65

สนามบินสุวรรณภูมิ ประกาศถึงการเปิดให้บริการ จอดรถฟรี ณ ลานจอดรถระยะยาว โซน C ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันหยุดยาว สนามบินสุวรรณภูมิ จอดรถฟรี – (1 มิ.ย. 2565) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ในช่วงวันหยุดยาว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 รวม 5 วัน ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ในครั้งนี้ เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัดภายใต้แนวคิดการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) ตามมาตรการด้านสาธารณสุข COVID – Free Setting

รวมถึงขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยาน ประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออก สล็อตแตกง่าย